ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระวิทย์ฯ
บุคลากรกลุ่มสาระวิทย์ฯ
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทย์ฯ
เกียรติประวัติ
ผลงานนักเรียน
ผลงานครู
ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ปฏิทินปฏิบัติงาน
โครงการปีการศึกษา 2552
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สำนักงานปลัด ศธ.
สนง.สภาการศึกษา
สนง.การอุดมศึกษา
สนง.การอาชีวศึกษา
สพฐ.
สนง.ก.ค.ศ.
สนง.กศน.
สนง.การศึกษาเอกชน
สมศ.
สำนักทดสอบทางการศึกษา
กองทุนกู้ยืมการศึกษา
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพิ้นฐาน พ.ศ.2551

การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้อิงมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา พ.ศ.2551
 
 
 
 
   
   
   
   
   
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ ไร่ชา ติกรอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ ไร่ชาติกร อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2551
  แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 17 ก.พ. 52
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค้นหาข้อมูลทั่วโลก กับ Google
ค้นหาแบบละเอียด

 
ครูศศิธร สิทธิ
ครูเรืองเดช สุทธิพล
ครูเชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครูสฤษเดช สิงหเนตรวัฒน์
ครูนพดล กาญจนางกูร
ครูภักดี คันธี
ครูไทยศักดิ์ วงศ์คำ
ครูศุภชัย ดวงคำน้อย
ครูสราวุธ โครตมา
ครูมยุรี สุขสนิท
ครูสุรางรัตน์ ป้อมสุวรรณ
ครูสุภัทรา โชติสุภาพ
ครูลินดา รัตนเพชร
พันธุกรรม
ดาราศาสตร์
การย่อยอาหาร
สำหรับนักเรียน
พสวท.
อัจฉริยภาพ ระดับ ม.ต้น
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฯ (ม.ต้น)
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฯ (ม.ปลาย)
 
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว
 
Free Web Hosting