บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว
นางศศิธร สิทธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีวะ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายอำภัย ประทุมไทย
นางพงษ์ลดา บุญเติม
นางคนึงนิตย์ สุทินฤกษ์ ์
นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสงบ บุญมาก
นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ
นางลักษมี พงศดิษฎ์
นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเรืองเดช สุทธิพล
นายนพดล กาญจนางกูร
นางเสาวภา ทิพย์รักษ์
นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญกาูร
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ
นางสาวอรทัย ภูยอดตา
นายสิงห์ทอง ประทุมชาต
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครู
ครูชำนาญการ
นายศุภชัย ดวงคำน้อย
นางสุกัญญา หงอกภิลัย
นางสาวลินดา รัตนเพชร
นางมยุรี สุขสนิท
ครูผู้ช่วย
ครูชำนาญการ
ครู
ครูชำนาญการ
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
นายภักดี คันธี
นางสาวสายสมร โกสันเทียะ
นางเกตุ ชูสุข
ครูผู้ช่วย
ครูชำนาญการ
ครูผู้ช่วย
ครูชำนาญการ
 
นางเครือวัลย์ นาสูงเนิน
นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
 
 
 
นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม
 
นางสุภัทรา โชติสุภาพ
 
ครู
 
ครู
 
 
 
นางเรนุกานต์ โชติกนกกุล
 
นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์
 
ครู
 
ครูผู้ช่วย
Free Web Hosting